نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، گروه ادیان، قم ، ایران

چکیده

چگونگی تحقق حکومت جهانی مهدوی و چگونگی برخورد امام مهدی علیه‌السلام با پیروان ادیان، مذاهب اسلامی و مخالفان یکی از عرصه‌های مهم مهدویت‌‌پژوهی در عصر حاضر به حساب می‌آید. این مقاله درصدد است با روش نقلی- تحلیلی به وضعیت پیروان ادیان الهی و غیر الهی و مذاهب اسلامی و مخالفان در عهد حکومت جهانی مهدوی بپردازد. برای تحقق این امر مقاله در دو بخش تنظیم شده است، بخش نخست به اصل حضور یا عدم حضور پیروان ادیان، مذاهب اسلامی و مخالفان پرداخته است و نتیجه حاصله حکایت از آن دارد که پیروان ادیان الهی چون مسیحیت و یهودیت در آن عهد حضور خواهند داشت، اما پیروان مذاهب مختلف اسلامی و مخالفان حضور نخواهند داشت. بخش دوم به وضعیت گروه‌های موجود در عهد حکومت جهانی مهدوی پرداخته و نتایج حاصله حکایت از آن دارد که گروه‌های مزبور در امنیت و آسایش کامل به سر خواهند برد و براساس حقیقت و عدالت با آنها برخورد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها