نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار جامعه الزهرا و دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

نشوز زوجه خودداری او از ادای حقوق زوج در امر استمتاع می‌باشد که دارای آثار فقهی و حقوقی می‌باشد. بررسی تطبیقی حقوق مصر و ایران درباره نشوز زوجه، برخی اختلافات را در شرایط تحقق نشوز و هم چنین آثار آن نشان می‌دهد. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیل و با تحقیقات کتابخانه‌ای به بررسی این موضوع می‌پردازد. حقوقدانان ایرانی تمکین را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده‌اند و نشوز زوجه را عدم رعایت این دو تمکین می‌دانند. حقوقدانان مصری گرچه از اصطلاح تمکین و تقسیمات آن استفاده نکرده‌اند اما بررسی مصادیق ذکر شده برای نشوز نشان می‌دهد اختلافی در مصادیق نشوز با حقوق ایران ندارند. آنچه موجب اختلاف شده است شرایط تحقق نشوز و هم‌چنین آثار مترتب بر نشوز است. موجهات شرعی خروج از منزل بدون اذن زوج در حقوق مصر کمتر از حقوق ایران است، بنابراین احتمال ناشزه محسوب شدن زوجه در حقوق مصر بیشتر است، از طرف دیگر آثار مترتب بر نشوز در حقوق ایران بیشتر از حقوق مصر است و این باعث می‌شود بازدارندگی از نشوز در ایران بیشتر از مصر باشد.

کلیدواژه‌ها