نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، گروه ادیان، قم ، ایران

چکیده

در قرآن از تورات، الواح، صحف و غیره سخن به‌میان آمده است و از سوی دیگر تنخ(عهدعتیق)به‌دلیل اینکه کتاب آسمانی یهودیان به‌حساب می‌آید و تشکیل‌دهنده بخش نخست عهدین(عهدعتیق و عهدجدید) مسیحیان است، دارای اعتبار و جایگاه منحصر به‌فرد از نظر یهودیان و مسیحیان است. در قرآن نیز فراوان از کتاب-مقدس بنی‌اسرائیل سخن گفته شده است. میان آنچه در قرآن درباره کتاب‌های مقدس یهودیان بیان شده و تنخ(عهدعتیق)چه رابطه‌ای برقرار است؟ آیا تنخ(عهدعتیق)مورد تأیید قرآن است؟ برخی بر این اعتقادند که مراد و مصداق از آیات قرآنی، تنخ(عهدعتیق) که در عهدین گرد آمده، است، از این رو برای آن نوعی تقدّس و حجّیت قائلند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی در مرحله نخست به کتاب‌هایی که قرآن به حضرت موسی نسبت داده، پرداخته و مراد از آنها را مشخص کرده است و در ادامه رابطه آن کتاب‌ها و نوشته‌ها را با تنخ(عهدعتیق)بررسی کرده است. نتیجه حاصله حکایت از آن دارد که تنخ(عهدعتیق)موجود مورد تأیید قرآن نمی‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها