نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله

چکیده

در ادیان مختلف، مفاهیم گوناگونی وجود دارد که برای شناخت بهتر این مفاهیم و گزاره‌ها، لازم است به کلمات کلیدی مورد استفاده در هر دین توجه کرده تا درک عمیق‌تری از عقاید و مبانی هر دین حاصل و از خلط مباحث مختلف در درک کامل گزاره‌های دینی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر به معناشناسی مفهوم رنج از منظر آیین بودا و اسلام به شیوة توصیفی تحلیلی پرداخته می‌شود. در این مقاله، ایدة آیین بودا و اسلام دربارة مفهوم رنج شرح داده شده و جوانب مختلف آن را بررسی و همچنین بیان می‌شود که مفهوم رنج از منظر آیین بودا از معقولات ثانیه بوده و از منظر اسلام از معقولات اولی است، همچنین از منظر هر دو آیین رنج یک مفهوم حقیقی است. با استفاده از این توضیحات، می‌توان در تحقیقات و مقالات مرتبط با مفهوم رنج در آیین بودا و اسلام از مطالب و مفاهیمی که در این مقاله بیان شده است، بهره برد و توضیحات کاملتری را ارائه کرد. همچنین، با استفاده از این توصیفات می‌توان به نکات بنیادی و اصلی مرتبط با این مفهوم در این دو آیین دست یافت.

کلیدواژه‌ها