نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه دین موسسه امام خمینی (ره)

چکیده

تحقق هر هدفی و امری، به ابزار و اسباب خاص خود نیاز دارد. در این جهان پدیده‌ای بی‌اسباب و علل به وقوع نمی‌پیوندد. امکان ندارد انسان بدون ابزار و وسیله به مقصد یا هدفی دست پیدا کند. جهت بهره‌مندی جهانیان از پدیده بی‌نظیر حکومت دینی امام عصر(عج)، علاوه بر اراده و نصرت الهی و اقداماتی از جانب امام مهدی(عج)، لازم است مردم نیز نقش ایفا کنند. نوشتار حاضر با روش تحلیل اسنادی، نقش علیّت و سببیت مردم برای تحقق این حکومت دینی را مورد بررسی قرار داده است. ‌بالا رفتن سطح معرفت جهانیان برای پذیرش موعود، ‌شایستگی و آمادگی برای تحقق این حکومت، ‌تلاش کامل انسان‌ها در ساختن سرنوشت خود و جهان پیرامون، حمایت و پیروی همه‌جانبه از حاکم این حکومت، مهم ترین اقداماتی است که مردم بایستی برای برپایی چنین حکومتی انجام دهند. از این رو مناسبت‌ترین راهکارها که باید به وسیله مردم عملی شود، دانش‌افزایی، خودسازی، دگرسازی و سرانجام پیروی و یاری همه‌جانبه از امام آن حکومت در جهت ریشه کن کردن فساد و ستم است.

کلیدواژه‌ها