نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی ، قم، ایران

چکیده

استراتژی دانش بقاء است که در آموزه‌های اسلامی معادل فقه قرار می‌گیرد. اندیشه‌های امام خمینی(ره) در ابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفت است اما یکی از زوایایی که می‌تواند شناخت بهتری نسبت به کنش‌های ایشان به نمایش بگذارد، بررسی راهبردهای دینی ایشان به‌عنوان یک استراتژیست است. قواعد فقهی مختلفی در طرح‌ریزی استراتژی امام خمینی (ره) پیرامون سیاست خارجی و داخلی تأثیرگذار است که یکی از آن‌ها، قاعده صلح است.یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در راهبرد دینی امام خمینی (ره) نه صلح اصالت دارد و نه جنگ، بلکه اولویت با صلح است و این اولویت تنها در کنار سایر قواعد فقهی تحقق پیدا می‌کند. در پژوهش حاضر نگارنده می‌کوشد تا با بهره‌گیری از وقایع تاریخی و با روش مرکب از توصیف، تحلیل و گاه استنباط، استراتژی دینی امام خمینی (ره) در مقابل با راهبردهای ایالات‌متحده امریکا را بررسی کند. همچنین در واکاوی سایر قواعد تنها به ارتباط این اصول با اصل صلح کفایت می‌کند و بررسی مجزا تمام قواعد فقهی مرتبط، از حوصله پژوهش خارج است.

کلیدواژه‌ها